Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild Maxtaxa

Maxtaxa i äldreomsorg / Maaksetaksa voereshoksesne

Den som får stöd och hjälp av äldreomsorgen får betala avgift för insatserna. Det finns en så kallad ”maxtaxa” inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Den högsta avgift kommunen får ta ut för insatser från hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård under 2021 är 2 139 kronor per månad.

Dïhte mij dåarjegem jïh viehkiem voereshokseste åådtje, barkojste åasam maaksa. Gååvnese “maaksetaksam” såjhtosne jïh hoksesne voeresalmetjidie jïh almetjidie mah ov-vervesne leah. Naemhtie ahte aktem rehpiem gååvnese man stoerre åasam åådtje årrodh. Jollemes åasam tjïelte åådtje barkojste hïejmedïenesjijstie, såjhtoste jïh hokseste olkese vaeltedh sjïere årromesijjine jïh tjïelten healsoe- jïh skïemtjesåjhtojne 2021 jaepien nuelesne, lea 2 139 kråvnah fïerhten asken.

Avgiftsslag som ingår i maxtaxan

Typ av insats

Avgift

Hemtjänst, nivå 1 (0-9 tim/månad)

377 kronor

Hemtjänst, nivå 2 (10- /månad)

2 139 kronor

Trygghetslarm, per månad

250 kronor

Hemsjukvård, per månad

300 kronor

Tillfällig vård (korttidsplats), per dygn (1/30-del av maxtaxan)

71 kronor

Städ, per timme

300 kronor


Avgifter som inte ingår i maxtaxan‌

Specifikation

Avgift

Fullkost särskilt boende, per månad

3 661 kronor

Fullkost korttidsplats, per dag

122 kronor

Lunch/middag, trygghetsboende, per måltid

61 kronor

Lunch eller middag, måltidsservice Läs mer om måltidsservice

61 kronor

Efterrätt, måltidsservice, per måltid Läs mer om måltidsservice

11 kronor

Vissa förbrukningsartiklar – särskilt boende, per månad

203 kronor

Utfärdande av intyg för bostadsanpassning, per tillfälle

300 kronor


Hur sker beslut om avgift?

Beloppen justeras årligen i förhållande till det så kallade prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Övergripande beslut om avgifter är politiska beslut som tas av kommunfullmäktige. För dig som får biståndsbeslut räknas nivån på din avgift ut av avgiftshandläggare i samband med att insatserna börjar. 

Reducering av avgift vid frånvaro

När du är bortrest eller har anhöriga hemma och inte behöver hjälp från hemtjänsten kan hemtjänstavgiften minskas från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Avgiften kan minskas om anmälan om frånvaro görs senast sju dagar i förväg. När du är på sjukhus minskas hemtjänstavgiften från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Detta gäller även avgiften för mat.

Förbehållsbeloppet 2021

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Under 2021 är minimibeloppet

5 373 kronor per månad för ensamstående och 4 540 kronor för var och en av sammanlevande makar. I särskilt boende är beloppet 6 564 kronor. Om du inte uppnår angivet minimibelopp blir avgiften för vård och omsorg noll kronor.


Storleken på olika utgifter som minimibeloppet ska räcka till beräknas av Konsumentverket för varje år och redovisas i januari. Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för mat, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.


Däremot ska minimibeloppet inte täcka kostnader för kommunens vård, omsorg och service och inte heller hyra. Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet höjas. Utgiften ska vara av varaktig karaktär, till exempel om du får maten via hemtjänsten och det ingår i kommunens beslut om bistånd. Under vissa förutsättningar kan minimibeloppet minskas till exempel för personer i särskilda boendeformer, där kostnader som hushållsel, del av kostnader för möbler och husgeråd och TV-avgift ingår.

Beräkning av avgiftsunderlag

Underlaget för avifter räknas ut utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas också som inkomst. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.

Avgifter för makar och sammanboende

Vid beräkning av avgift för makar läggs makarnas inkomst ihop och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller de enskilda personerna var för sig och insatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerad partner. Sambor räknas var för sig eftersom det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.


Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Det innebär att kommunen inte har skyldighet att betala ut medel till någon person för att han eller hon ska nå upp till det minimibelopp som anges i lagen.

Inkomstförfrågan

För att din avgift ska placeras på rätt nivå ska du fylla i och skicka in blanketten inkomstförfrågan.

Autogiro

Vill du att din betalning ska löpa automatiskt så kan du anmäla en begäran om autogiro till din bank.

Kontakta oss

Administration vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: